Skip to main content

ETIKA & ROHANI

Etika dan Kerohanian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembangunan mahasiswa. Faktor etika dan kerohanian akan menjadikan ilmu dan kemahiran lebih terpedoman, dan mahasiswa akan lebih manusiawi. Asas inilah yang bakal membentuk watak dan sahsiah supaya mahasiswa berilmu memiliki kualiti amanah dan integriti yang tinggi. Pemupukan nilai etika dan kerohanian dalam diri setiap mahasiswa sebagai persiapan mendepani cabaran yang akan ditempuh dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal dan berani melakukan sesuatu yang betul dan ihsan.

Matlamat utama Dimensi Etika dan Kerohanian adalah untuk membantu mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam diri supaya mereka dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh agama dan etika budaya rakyat Malaysia. Dimensi ini juga dapat membantu para mahasiswa untuk meningkatkan sifat disiplin dalam diri untuk sentiasa menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang tidak bermanfaat dan berani untuk menghadapi pelbagai cabaran. Dimensi ini juga diwujudkan untuk menerapkan nilai-nilai murni yang sempurna kepada generasi muda pada hari ini agar mereka tidak terus hanyut dengan kemodenan semata-mata tanpa mempunyai jati diri yang mantap dalam menghadapi arus globalisasi yang kian mencabar.